Stichting

De Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zet zich in voor behoud en beheer van het klein-religieus erfgoed in Limburg. Hieronder vallen kruisen, kapellen, (Lourdes)grotten en heiligenbeelden in de openbare ruimte.

De stichting (officieel een Kerkelijke Instelling) is opgericht in 1954 en nauw verbonden aan het Bisdom Roermond. De stichting is gevestigd bij het bisdom in Roermond en bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, zestien bestuursleden, een adviseur en enkele toehoorders). Met uitzondering van de adviseur en toehoorders, hebben deze leden een of meer gemeentes toegewezen gekregen om de contacten met de plaatselijke organisaties en particulieren, die zich met kruisen en kapellen verbonden voelen, te onderhouden. 

Het bestuur van de stichting vergadert vier keer per jaar. Ook organiseert de stichting een jaarlijkse studiedag om de bestuursleden de gelegenheid te bieden zich in een historisch-religieus onderwerp te verdiepen.

Om de contacten met de plaatselijke organisaties en particulieren (totaal meer dan tweehonderd personen) te onderhouden, organiseert de stichting ieder jaar één regiobijeenkomst (afwisselend in de regio's zuid, midden en noord). Op deze contactdag wordt aandacht besteed aan onderwerpen die een relatie hebben met hun activiteiten op het gebied van onderhoud, enz., alsmede cultuur-historische onderwerpen. Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de kosten van deze dag.

Tevens geeft de stichting het kwartaaltijdschrift ‘Kapellen en Kruisen’ uit met het doel, geïnteresseerden op de hoogte te houden van het klein religieus erfgoed in Limburg.